banner-image

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milé děti,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na zápis dětí do MŠ. Doba zápisu do mateřské školy pro předškolní vzdělávání proběhne v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2), od 2. května 2022 do 16. května 2022. Zápis bude koncipován především distančně tj. online registrací žádostí o přijetí zde:

Zápis do MŠ – registrační formulář

Žádost o přijetí je možné podat rovněž:

  • do datové schránky školy: vt3ubi5,
  • e-mailem na skola@lichoceves.cz (jen s elektronickým podpisem), pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit (poslat poštou, popř. osobně ve škole, dle předchozí domluvy na tel. 601 001 200),
  • popř. poštou na adresu školy nebo osobním podáním za dodržování hygienických zásad.

K zápisu budete potřebovat:

  • kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie), nebo v papírové podobě, prostou kopii,
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ZDE
  • doložení řádného očkování dítěte:

– podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Prohlédněte si Kritéria pro přijetí do MŠ_2022-2023